top of page

YMDDYGIAD AC ETHEG

Rhaid i UDAau ystyried oedran, rhyw, ethnigrwydd, rhyw, hil, iaith ac ati er mwyn aros yn gymwys yn ddiwylliannol. Dylid cydnabod niwro-ymyrraeth hefyd fel diwylliant / grŵp o bobl sydd yr un mor ddilys.  Yn ôl Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg a Safonau hyfedredd HCPC ar gyfer therapyddion lleferydd ac iaith, rhaid i ni:

 • "Addaswch ein harfer i ddiwallu anghenion gwahanol grwpiau ac unigolion"

 • "Peidio â gwahaniaethu yn erbyn defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chydweithwyr"

 • "Herio gwahaniaethu"

 • "Byddwch yn ymwybodol o effaith diwylliant, cydraddoldeb ac amrywiaeth ar ymarfer"

 • "Gallu ymarfer mewn modd anwahaniaethol"

 • "Rhaid i chi herio cydweithwyr os ydych chi'n meddwl eu bod nhw'n gwahaniaethu yn erbyn defnyddwyr gwasanaeth"

 • "Rhaid i chi wrando ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac ystyried eu hanghenion a'u dymuniadau"

logo for royal college of speech and language therapists - black font against white background
health and care professions council in blue font against white background
A hand holding up a cardboard sign saying "equality in diversity"

S o pam yr ydym yn ceisio gwneud plant awtistig yn ffitio i mewn i'r byd cymdeithasol neurotypical ac yn pennu sut y dylent weithredu?  Byddai'n wahaniaethol dweud bod rhywun o ddiwylliant arall yn cyfathrebu 'anghywir', neu'n gwisgo'n 'rhyfedd'. Ni fyddem yn disgwyl i berson o'r Alban siarad fel person o Lundain. Ni fyddem yn disgwyl i berson Iddewig fabwysiadu gwahanol gredoau i alinio â chrefydd arall.

 

Felly pam ydyn ni'n disgwyl i bobl awtistig ymddwyn fel pobl niwro-nodweddiadol? Ei nod yw atal a normaleiddio plant awtistig oherwydd nad ydyn nhw'n cyd-fynd â ffyrdd nodweddiadol o gydymffurfio. Mae hyn yn wahaniaethu.

Common responses when neurodivergent people challenge society's ableist narratives

 • "Mae'n rhaid i'r plant hyn ddysgu pa mor ffit i mewn i gymdeithas"

 • "Mae'n rhaid i'r gweddill ohonom ei wneud a chydymffurfio, pam maen nhw'n wahanol"

 • "Ond maen nhw mor agored i niwed"

 • "Os ydyn nhw'n [mewnosod ymddygiad] yn gyhoeddus yna fe fyddan nhw'n syllu arnyn nhw ac yn cael eu bwlio"

 • "Byddan nhw'n dod i ben heb unrhyw ffrindiau"

 • "Sut maen nhw'n mynd i ymdopi â chael swydd?"

 • "Mae angen iddyn nhw ddysgu beth sy'n briodol"

 • "Mae angen i ni ddysgu'r sgiliau iddyn nhw weithredu"

 • "Os na fyddwn ni'n dysgu'r sgiliau hyn yna ni fyddant yn ymdopi â gofynion bywyd"

 • "Sut maen nhw'n mynd i oroesi yn y byd go iawn?"

 • "Yn y gymuned ni fydd pobl eraill yr un mor derbyn eu hymddygiad"

 • "Bydd gwneud hyn yn eu galluogi i gael bywyd boddhaus"

 • "Rydyn ni'n eu helpu i fyw'n annibynnol"

 • "Os na fyddwn ni'n dysgu dadsensiteiddio yna bydd eu sensitifrwydd yn gwaethygu - byddai gwisgo amddiffynwyr clust yn gyhoeddus yn gwahodd pryfocio"

The "bandwagon" logical fallacy

Assumes something is true (or right, or good) because other people agree with it.

The "slippery slope" logical fallacy

Moving from a seemingly benign premise or starting point and working through a number of steps to an improbable, ridiculous outcome

Mae UDAau yn dal i chwarae rhan bwysig. 

Nid ein bod ni ddim yn dysgu sgiliau ar gyfer annibyniaeth ac ymdopi â bywyd bob dydd, trin pobl yn y gymuned,  sut i hunan-eirioli. Fe allwn ni ddysgu sgiliau. Rydym yn dal i fod eisiau i'n plant / pobl ifanc ddatblygu sgiliau hunan-eiriolaeth a hunan-barch fel y gallant fyw bywydau boddhaus.

 

Rydym am iddynt gyfleu eu hanghenion. Rydym am iddynt wybod sut i reoli pan aiff pethau o chwith, sut i ymdopi â newid, sut y gallant gadw'n ddiogel, sut y gallant ddarllen amserlen bysiau, sut i gael gafael ar gyflogaeth. Os ydyn nhw'n cael anawsterau gyda rhai meysydd cyfathrebu sy'n achosi rhwystredigaeth iddyn nhw (iaith, casgliad, Lefelau Gwag) yna wrth gwrs gallwn ni weithio arnyn nhw. 

 

OND mae'n ymwneud â SUT a PAM rydyn ni'n gwneud hyn. Mae'n ymwneud â'n dull gweithredu. Mae'n ymwneud â gwneud hyn wrth barchu profiadau awtistig.

bottom of page